Gravferd


Dersom det har vært dødsfall i familien, er det mange spørsmål som melder seg når det gjelder gravferd. Her vil vi si litt om de mest vanlige spørsmål.

Ved dødsfall tar vanligvis familien direkte kontakt med begravelsesbyrået som de ønsker å benytte.

På vegne av familien vil begravelsesbyrået videreformidle opplysninger knyttet til gjennomføring av gravferden til kirkeverge og prest.

Sted

Gravferden skjer vanligvis i det soknet der den som er død, var bosatt. Dersom en ønsker gravferden fra en annen kirke, må en selv eller begravelsesbyrået ta kontakt med kirkekontoret på stedet og gjøre avtale om det.

Tid for gravferd

Gravferden skal normalt skje innen 8 dager etter dødsfallet. Dag og tidspunkt for gravferden er det kirkevergen som koordinerer og fastsetter. Det blir utført innenfor ordinær kontortid.

Prest

Prest vil ta kontakt med pårørende når han/hun har fått melding om gravferden, og gjøre avtale om et besøk, gjerne i hjemmet. Da vil presten gjerne høre litt om livsløpet og en vil samtale om hvordan gravferden skal foregå, om kransepålegging, evt. minneord fra familien og andre innslag. Tekster som en ønsker å benytte skal godkjennes av presten og musikken av kantor.

Det er en vaktordning for prestene når det gjelder tjenester som ikke kan vente til ordinær kontortid, f.eks. varsling om dødsfall, soknebud o.l. Ordningen omfatter prestene i hele prostiet.

Se også lovbestemmelser om gravferd i Norge i Gravferdsloven av 1996